phone-waves02/ 2092 2547
Choose country
down arrov
cart image0
menu imageMENU
image0

Všeobecné obchodné podmienky

Internetový obchod www.luxfactor.com (ďalej »internetový obchod«) prevádzkuje spoločnosť Combokin Sp. z o.o. (ďalej »poskytovateľ«). Všeobecné obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, ako vstúpi do internetového obchodu luxfactor.com. Pozorne si prosím prečítajte celý obsah všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe medzinárodných kódexov elektronického obchodu. Predaj a doručenie tovaru je možné na celom území Európskej únie.

Prehľadnosť a dostupnosť informácií

Poskytovateľ musí vždy zverejniť a poskytnúť informácie pre zákazníka/návštevníka:

 • kontaktné informácie, ktoré umožňujú užívateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón):.
 • dôležité informácie o koncentrácii zložiek kozmetického prípravku (Vrátane po-predajných služieb a záruky),.
 • dostupnosť produktov (každý produkt, ktorý je k dispozícii na webe mal ť k dispozícii v primeranej lehote),.
 • podmienky doručenia produktu a služ (spôsob, miesto a čas doručenia),.
 • všetky ceny musia ť jasne a jednoznačne definované a musí ť preukázané, či už zahŕňajú dane alebo nie a náklady na poštovné,.
 • spôsob plat a doručenia,.
 • doba platnosti ponuky.
 • lehotu, počas ktorej je možné odstúpiť od zmluvy a podmienky pre odstúpenie; Okrem toho aj o tom, či a koľko stojí zákazníka vrátenie výrobku,.
 • oznámenia o procese sťažnosti, reklamácie, vrátane prístupu všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo všetkých údajov o službe pre styk so zákazníkmi.

Postup nakupovania

Online nakupovanie v internetovom obchode prebieha 24 hodín denne, každý deň v roku. Kupujúci môže vytvoriť objednávku prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka. Pri vstupe a objednaní tovaru v internetovom obchode sa návštevník nemusí zaregistrovať, čím sa stáva používateľská skúsenosť príjemnejšou. Od konečnej podo objednávky, používateľa delí iba jeden krok. Po výbere a pridaní produktu do košíka, používateľ zadá iba základné informácie (meno, priezvisko, adresa doručenia, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo a e-mailovú adresu). Kupujúcemu/návštevníkovi sa tak uľahčí samotný nákup, poskytovateľ zabezpečí, že budú tieto údaje plne chránené. Po vytvorení objednávky kupujúci obdrží zmluvu o kúpe prostredníctvom e-mailu na svoju e-mailovú adresu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zistí, že ju za stanovených podmienok a s informáciami, ktoré má k dispozícii, nemôže vykonať.

Doručenie a spôsob platby

Doručenie výrobkov spoločnosti Combokin Sp. z o.o. na Slovensku poskytuje GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.. Balík Vám bude doručený do 3-4 pracovných dní. V rámci spolupráce ponúka poskytovateľ možnosť, že zákazník nemusí za produkty zaplatiť vopred. Až po doručení balíka kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. zaplatí používateľ za produkt po jeho prevzatí a to na dobierku (v hotovosti). Pri nákupe nad 50 € sú náklady na dopravu zadarmo. V opačnom prípade je na území Slovenskej republiky poštovné vo výške 3,50 €.

Ceny

Kúpnopredajná zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim je uzavretá v okamihu, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o stave 'Objednávka potvrdená'). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky konečné a platné ako pre poskytovateľa tak aj pre kupujúceho. Ceny uverejnené na webe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH) v súlade s právnymi predpismi krajiny, kde je registrovaná spoločnosť, ktorá prevádzkuje internetový obchod.

Zľavové kódy

V rámci propagačnej kampane je možné, že poskytovateľ kupujúcemu/návštevníkovi pošle propagačný kód. Poskytovateľ jasne stanoví dátum, platnosť a účel zľavového kódu. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom využitia zľavového kódu môže kupujúci/návštevník poslať e-mail s otázkou na e-mailovú adresu: info@luxfactor.com. Jednotlivé zľavy sa medzi sebou nesčítavajú. Na jeden nákup je možné uplatniť iba jeden zľavový kód.

Odstúpenie od objednaného tovaru

Odstúpenie: ihneď po oddaní objednávky

Zákazník musí písomne alebo prostredníctvom e-mailu informovať poskytovateľa o odstúpení od objednávky a to ihneď po vykonaní objednávky. E-mail môže zákazník poslať na info@luxfactor.com, kde uvedie aj číslo objednávky.

Odstúpenie: po prijatí balíka:

Zákazník má 30 dňovú lehotu na vrátenie produktu. Zákazník je povinný sám zaplatiť náklady na vrátenie produktu. V prípade, že poskytovateľ používateľovi odoslal nesprávny produkt, náklady na vrátenie produktu uhradí poskytovateľ. Vrátenie produktov prebieha tak, že kupujúci zašle oznámenie o vrátení produktov na emailovú adresu info@luxfactor.com alebo zatelefonuje na telefónne číslo (421) 220 922 547. Na zákazníckej linke bude zákazníkovi poskytnutá adresa na vrátenie produktov ako aj ďalšie potrebné informácie.

Vady tovaru

Tovar má vadu vtedy, keď:

 • výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné používanie alebo na predaj,.
 • výrobok nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, na ktoré kupujúci výrobok kupuje, o ktorých poskytovateľ vedel alebo mal vedieť,.
 • výrobok nemá vlastnosti a rozdiely, ktoré boli výslovne alebo ticho dohodnuté alebo predpísané,.
 • predávajúci predal výrobok, ktorý nezodpovedá vzoru alebo modelu, pokiaľ vzor alebo model nebol zobrazený iba na informačné účely.

Originálnosť výrobku je kontrolovaná bezchybným výrobkom toho istého typu, ako aj vyhláseniami výrobcu alebo údajmi uvedenými na samotnom výrobku.

Kupujúci je povinný v lehote stanovenej zákonom oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek vadu spolu s presným opisom tovaru na vlastné náklady a zároveň mu umožní preskúmanie výrobku. Právo na uplatnenie vád tovaru je presnejšie upravené ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci informuje poskytovateľa o vade tovaru e-mailom na adresu: info@luxfactor.com.

Komunikačné kanály

 • jasne a nepochybne budú označené ako reklama,.
 • odosielateľ bude jasne uvedený.
 • rôzne kampane, propagačné akcie a iné marketingové techniky budú označené ako také. Taktiež budú jasne stanovené podmienky účasti v nich,.
 • jasne bude predstavený spôsob odhlásenia sa z prijímania reklamných oznámení.
 • Prianie užívateľa, že si nepraje prijímať reklamné oznámenia, bude poskytovateľ výslovne rešpektovať.

Duševné vlastníctvo

Internetový obchod luxfactor.com, údaje, fotografie produktov, grafické a video elementy na webovej stránke sú chránené autorskými právami a nesmú ť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Combokin Sp. z o.o.. Logo je vo vlastníctve spoločnosti Combokin Sp. z o.o..

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje k ochrane všetkých osobných údajov používateľa. Poskytovateľ bude používať osobné údaje výhradne na účely vybavovania objednávok, informovania o novinkách, akciových ponukách a administratívnych službách. Informácie o používateľoch v žiadnom prípade nebudú poskytnuté neoprávneným osobám a budú v plnom rozsahu vo vlastníctve poskytovateľa. Poskytovateľ pre dodatočné zabezpečenie údajov poskytuje certifikát SSL, ktorý je nainštalovaný na serveri.

Ochrana spotrebiteľa, zodpovednosť a prístupnosť

Používanie internetového obchodu je výhradne na vlastné riziko. Poskytovateľ nezaručuje správnu a bezproblémovú prevádzku webového obsahu alebo jeho jednotlivých častí. Takisto nezaručuje, že internetový obchod, servery alebo e-maily neobsahujú vírusy a iné škodlivé prvky. V tomto zmysle nemôže poskytovateľ prevziať zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré mohli vzniknúť používaním webovej stránky alebo internetového obchodu. Internetový obchod je zvyčajne otvorený 24 hodín denne a každý deň v roku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na krátke prestávky v prístupe na webovú stránku a do internetového obchodu z rôznych technických alebo iných dôvodov.

Sťažnosti a spory

Poskytovateľ sa snaží dodržiavať platné zákony, ktoré chránia spotrebiteľa. V prípade vybavovania sťažností alebo sporov poskytovateľ vždy určí zodpovednú osobu, ktorá sa bude zaoberať prípadom sťažnosti/sporu. Zákazník sa v prípade akýchkoľvek sťažností môže obrátiť na info@luxfactor.com. Postup na vybavovanie sťažností a sporov je dôverný. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v lehote 7 pracovných dní zákazníkovi pošle oznámenie o prijatí sťažnosti a že ho bude informovať o samotnom priebehu konania. Poskytovateľ sa bude vždy usilovať o to, a sa prípadné spory vyriešili a a mohol spolupracovať so zákazníkom aj naďalej.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi predpismi, poskytovateľ neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ako kompetentného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý mohol spotrebiteľ začať v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytovateľ, ako poskytovateľ tovaru, uverejňuje na svojej webovej stránke elektronický odkaz na online platformu pre riešenie spotrebiteľských sporoch (RSO). Platforma je k dispozícii pre spotrebiteľov tu : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Toto usporiadanie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernica 2009/22/ ES.

Informovanie zákazníkov (e-novinky)

Prihlásením sa k odberu e-noviniek používateľ súhlasí s tým, že ho poskytovateľ informuje o novinkách a akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že e-mailovú adresu používateľa webovej stránky nebude poskytovať tretím osobám a ani ju nebude iným spôsobom zneužívať. Poskytovateľ umožní používateľovi kedykoľvek sa odhlásiť z odberu e-noviniek internetového obchodu.

Vyberte krajinu

Vyberte jazyk